Home Cơ Khí Quy trình lắp ráp thân máy bay

Quy trình lắp ráp thân máy bay

1,709 views
0

Quy trình :

-Step 1: Left air inlet duct meted to right air inlet duct

Bước 1: Cửa thông khí trái và phải đước ráp lại với nhau

-Step 2: Center tank structure is assembled

Bước 2: Cấu trúc trung tâm được lắp ráp

-Step 3: Inlet duct, brackets and systems added to center tank

Bước 3:Ống dẫn, khung và hệ thốnglắp vàocấu trúc trung tâm

-Step 4: Aft duct structure is assembled

Bước 4:Cấu trúcống dẫnphía sauđược lắp ráp

-Step 5: Aft duct and center tank are meted

Bước 5: Ống dẫn và cấu trúc trung tâm được nối lại với nhau

-Step 6: Upper skin panel is assemble

Bước 6: Lớp vỏ phía trên được lắp vào

-Step 7: Upper skin installed, tank is sealed and tested

Bước 7: Lớp vỏ phía trên được cố định, niêm phong và kiểm tra

-Step 8: Three lower subassemblies are completed

Bước 8: 3 linh kiện phía dưới được hoàn thành

-Step 9: Skin and doors installed, structure complete

Bước 9: thân và cửa được lắp vào, cấu trúc hoàn thành