Home Cơ Khí Tiếng anh chuyên ngành Toán học

Tiếng anh chuyên ngành Toán học

2,843 views
0

Copy of cudo1 Copy of cudo2 Copy of cudo3 Copy of dienvatu01 Copy of dienvatu02 Copy of dienvatu03 Copy of dienvatu04 Copy of dienvatu05 Copy of dienvatu07 Copy of dienvatu08 Copy of dienvatu09 Copy of dienvatu10 Copy of dienvatu11 Copy of dienvatu12 Copy of hinh nhiep1 Copy of hinh nhiep2 Copy of hinh nhiep3 Copy of toanhoc01 Copy of toanhoc01-vert Copy of toanhoc02 Copy of toanhoc03 Copy of toanhoc04 Copy of toanhoc05 Copy of toanhoc06 Copy of toanhoc07 Copy of toanhoc08 Copy of toanhoc09 Copy of toanhoc10 Copy of toanhoc11 Copy of toanhoc12 Copy of toanhoc13 Copy of toanhoc14 Copy of toanhoc15 tu vung dap tam

Toán học là một môn học phồ thông đôí với mọi nước trên thế giới. Do đó nếu muốn nghiên cứu và học cao hơn trong ngành này chúng ta không chì dừng lại ở việc nghiên cứu các tài liệu tiếng Việt mà cần tìm hiểu thêm các tài liệu bằng tiếng anh và các thứ tiếng khác. Ở đây chúng tôi có đầy đủ các từ vựng tiếng anh chuyên ngành Toán học để nghiện cứu. Ngoài ra chúng tôi còn có từ vựng tiếng anh các chuyên ngành kỷ thuật khác như Vật lý, Âm học, Quang học, Cơ học,….