Home Sinh Hóa Quy trình xử lý amine trong quá trình biến đổi dầu hỏa...

Quy trình xử lý amine trong quá trình biến đổi dầu hỏa và khí thiên nhiên

1,477 views
0

 Mô tả quá trình

Quá trình sử lý khí amin bao gồm 2 giai đoạn nhỏ:

–          Giai đoạn 1: giai đoạn hấp phụ

Dung dịch amin và khí acid ( chứa H2S và CO2) được nạp vào bình hấp phụ theo nguyên tắc ngược chiều. Quá trình này sẽ tạo ra khí bazo được thoát ra tại đỉnh bình. Ở đáy bình, ta thu được dung dịch giàu amin. Dung dịch này được chuyển sang giai đoạn 2

–          Giai đoạn 2: Tái tạo

Dung dịch giàu Amine có thể được được dẫn đến bình tái tạo hoặc được trộn với phần nghèo amin để làm nguyên liệu tái chế cho quá trình hấp phụ. Tại bình hấp phụ, phần đỉnh cho ta hỗn hợp khí H2S và CO2. Hỗn hợp này được lần lượt đưa qua bình ngưng và hồi lưu, sản phầm thu được là hỗn hợp khí acid. Phần còn dư trong quá trình hồi lưu được đưa lại phần tái tạo. Tại đáy của bình tái tạo, ta thu được dung dịch lỏng. dung dịch này được chuyển san g bộ phận cất, nơi mà phần hơi nước tách ra được đưa trở lại bình tái tinh còn phần nghèo amin sẽ đưa trở lại bình hấp phụ.

 

Dịch từ chuyên ngành:

–       Sour gas: Khí acid (gồm H2S và CO2)

–       Makeup water:

–       Bottom tray: Khay đáy

–       Top tray: Khay đỉnh

–       Absorber: Thấp hấp phụ

–       Sweet gas: Khí bazơ

–       Rich amine: Giầu amine

–       Lean anime: Nghèo amine

–       Pump: Bơm

–       Liquid: Chất lỏng

–       Regenerator:

–       Vapor: Hơi

–       Reflux: Chưng cất phân đoạn

–       Condenser: Bộ phận ngưng tụ

–       Reflux drum: Bình chưng cất phân đoạn

–       Steam: Hơi

–       Reboiler: Hóa hơi lại

–       Condensate: Chất ngưng tụ

Ứng dụng:

–       Thu hồi amine (sản phẩm phụ của quá trình biến đổi dầu mỏ)