Home Sinh Hóa Sơ đồ qui trình xử lí chất thải xanh

Sơ đồ qui trình xử lí chất thải xanh

1,357 views
0

Hình : Sơ đồ qui trình xử lí chất thải xanh

Các từ trong hình:

-from sewer system: từ hệ thống cống rãnh

-bar screens: lưới lọc

-landfill: mang đi chôn

-pump station: trạm bơm

-sand and grit removal: cát và lưới lọc

-solids settle to bottom of tank for removal: lắng đọng các chất rắn xuống lớp đáy để loại bỏ

-bugs feed on solids: vi sinh vật phân giải các chất rắn

-more solids settle to the bottom and are removed: lắng đọng các chất rắn lần nữa và loại bỏ

-chemical treatment: xử lí bằng hóa chất

-activated sludge return: tái xử lí các lớp cặn

-solids: chất rắn

-sand filters: lớp cát dùng để lọc

-disinfectant: chất diệt khuẩn

-bleach: chất tẩy màu

-kill bacteria: diệt khuẩn

-chemicals added to remove bleach: cho vào các hóa chất khử chất tẩy màu

-clean water is returnd to the potomac river: nước sạch được trả về sông

-heavy solids from sedimentation tank: các chất rắn nặng từ bồn chứa

-lighter solids from sedimentation tank: các chất rắn nhẹ từ bồn chứa

-solids mix: trộng các chất rắn

-remove water: tách nước

-lime added to kill bacteria insolids: cho vôi vào để diệt khuẩn có trong chất rắn

-fertilizers for farm products that you don’t eat: bón phân cho các nông sản mà con người không sử dụng