Home Uncategorized Cấu tạo cơ bản hệ thống làm mát

Cấu tạo cơ bản hệ thống làm mát

3,301 views
0

Radiator fan assembly : cụm quạt két nước

Upper radiator hose ống (mềm) phía trên két nước

Drain plug : ốc xả

o-ring replace  vòng o-ring

radiator cap : nắp két nước

radiator : két nước

lower cushion :đệm dưới

radiator fan switch  công tắc quạt két nước

lower radiator hose ống (mềm) phía dưới két nước

reserve tank bình nước phụ

A/C condenser fan assembly cụm (bộ ngưng tụ) tụ điện quạt trong đều hòa không khí

Radiator fan switch connector  giắc nối công tắc quạt két nước

Fan motor connectors giắc mô tơ quạt