Home Uncategorized dịch tài liệu về một hệ “–Cân băng định lượng–“

dịch tài liệu về một hệ “–Cân băng định lượng–“

1,994 views
0

This system is a centralized – control electronic system with the integrated function of parameter measure and targer control. The design of this product has adopted the advanced and up-to-date technology such as adopt PLC as host processor, frequency control, digitized velocity measure, high precision and stable check and measure of analog, automatic rectify the deviation of the belt, automatic hang poise to rectify the error, industrial grade man-machine interface which operate and display with colorized touching screen, etc.

Hệ thống này là một hệ thống điện tử điều khiển tập trung với các chức năng được tích hợp để đo lường các tham số và điều khiển. Phần thiết kế của sản phẩm này đã ứng dụng (chọn) công nghệ tiên tiến và hiện đại như dùng bộ PLC như một bộ xử lí chủ, điều chỉnh tần số (ý nói là dùng biến tần điều khiển tốc độ động cơ xoay chiều), đo tốc độ số, kiểm tra ổn định và độ chính xác cao, đo tương tự, tự động chỉnh định độ lệch của băng tải, tự động cân bằng nghiêng để sửa lỗi, giao diện người-máy mức công nghiệp để vận hành và hiển thị với màn hình màu cảm ứng, v.v..)

–Weight Coefficient:– Input the weight of poises in gram when hanging it to demarcate. For instance, if the corrected weight is 5 kilogram, input 5000 is OK, it can’t be changed randomly.

–Hệ số trọng lượng:– Trọng lượng đầu vào của các quả cân tính bằng gram khi treo nó lên để phân định. Ví dụ như, nếu trọng lượng đúng là 5 kg, đầu vào 5000 là tốt, hệ số này không thể thay đổi tuỳ ý được.

–Gain, Ti, Td:– they determine the transient state and stable performance when the system is tracking automatically. When the tracking effect of the system is not ideal, it’s allowable to modify them in minute quantity, but generally speaking, it is unsuitable to modify them after adjustment.

–Gain, Ti, Td:– (hệ số tỉ lệ, hệ số tích phân và hệ số vi phân): Các hệ số này xác định trạng thái quá độ và chất lượng ổn định khi hệ thống làm việc trong chế độ bám (tracking) một cách tự động. Khi khả năng bám của hệ thống không lý tưởng, có thể sửa đổi các hệ số này trong một khoảng nhỏ, nhưng nói chung, thay đổi các hệ số này là không thích hợp sau khi đã hiệu chỉnh.

There are two buttons, “Raising Poise” and “Lowering Poise”, in the lower part of parameter modification window. Users must notice that the “Raising/Lowering poise” buttons needn’t to operate manually in the state of “End point adjustment” and “Performance adjustment”.

Có 2 nút, “Raising poise” (tăng cân) và “Lowering poise” (giảm cân), ở phía phần dưới của cửa sổ (màn hình) thay đổi thông số. Người sử dụng cần chú ý nút “Raising/Lowering poise” không nên tác động bằng tay trong trạng thái “End Point Adjustment” và “Performance Adjustment”.

1. amplifier with high stability (bộ khuyếch đại ổn định cao)
2. weighing sensor (cảm biến trọng lượng)
3. fixed carrying roller (lô cuốn cố định)
4. measuring carrying roller (lô cuốn đo lường)
5. AC machine (động cơ xoay chiều)
6. weighing platform (khung cân)

-The end point adjustment window of the system–

Because of using double sensors, the system must adjust the end point coefficent of the weighing platform. The whole process shows as follow (according to the order provided by the windows). Stop the electromotor of the balance, keeping the electronic balance with empty state, then, press the “peel” (peeling in static state) button, wait the end of peeling; Put one poise with fixed weight at one side of the side of the weighing platform (stand at the material feeding end of the electronic balance, the left of the weighing platform), and keep stable for about 3 seconds, press the “Left Hang Poise” button, wait the end of adjustment. Put down this poise, and put it on the other side of the weighing platform (stand at the material feeding end of the electronic balance, the right of the weighing platform), keep stable for about 3 seconds, press the “Right Hang Poise” button, wait the end of adjustment.

–Cửa sổ hiệu chỉnh điểm cuối của hệ thống:–

Do sử dụng cảm biến kép nên hệ thống phải chỉnh định hệ số điểm cuối của khung cân. Toàn bộ quy trình được mô tả như sau (theo trình tự đưa ra các màn hình). Dừng động cơ điện của cân, giữ cân điện ở trạng thái không tải (không có vật liệu trên mặt cân), sau đó nhấn nút “Peel” (chuẩn bì ở trạng thái tĩnh), đợi đến khi kết thúc việc chuẩn bì. Đặt một quả cân với một trọng lượng cố định tại một bên của khung cân (ở phía cuối bộ cấp liệu của cân điện tử, phía trái của khung cân) và giữ nguyên trong khoảng 3 giây, nhấn nút “Left Hang Poise” (quả cân treo bên trái), đợi đến khi kết thúc hiệu chỉnh. Bỏ quả cân này ra và đưa nó sang bên kia của khung cân (ở phía cuối bộ cấp liệu của cân điện tử, bên phải khung cân), giữ nguyên trong khoảng 3 giây, nhấn nút “Right Hang Poise” (quả cân treo bên phải), đợi đến khi kết thúc quá trình hiệu chỉnh.

–Giải thích thêm:– Để đo trọng lượng trên băng tải người ta phải treo (hang) một đoạn băng tải lên bằng một cơ cấu (bệ đỡ) cơ khí gọi là “khung cân” (weighting platform). Hệ thống như vậy được gọi là “cân treo” (hang poise). Phần trọng lượng của khung cân này được cho tỳ lên một cảm biến trọng lượng (loadcell or weighting sensor). Trong hệ thống này, để nâng cao độ chính xác, người ta sử dụng hai cảm biến. Đồng thời, người ta cũng muốn rằng với cùng một trọng lượng cố định (sử dụng các quả cân chuẩn (poise) có sẵn giống như ở các cân đĩa thông thường) thì khi đặt nó ở tận cùng bên trái, ở giữa hoặc tận cùng bên phải thì hệ thống phải chỉ cùng một trọng lượng. Do vậy, người ta phải thêm một đoạn chương trình gọi là “hiệu chỉnh điểm cuối” này để đảm bảo điều đó.