Home Uncategorized Quá trình đổi mới phương thức làm việc

Quá trình đổi mới phương thức làm việc

1,198 views
0

Hình 3: Quá trình đổi mới phương thức làm việc

Giải thích: Khi gặp phải một vấn đề nan giải cần phải chuyển nó thành thách thức để đổi mới, từ đó yêu cầu các đồng ngiệp đề xuất các giải pháp sang tạo rồi tập hợp các ý tưởng tiềm năng lại sau đó dánh giá và chọn ra một ý tưởng tốt nhất để đạt được lợi nhuận.

Innovation process big: Quá trình đổi mới phương thức làm việc

Các từ trong hình:

-problem:  vấn đề

-convert into innovation challenge: chuyển thành thách thức đổi mới

-challenge colleagues to suggest creative solutions:  yêu cầu các đồng nghiệp đề xuất giải pháp sáng tạo

-collaborative idea generation: kết hợp các ý tưởng có tiềm năng

-combine & evaluate ideas: tổng hợp và đánh giá ý tưởng

-develop ideas: phát triển ý tưởng

-implement most promising ideas: thực thi ý tưởng có triển vọng nhất

-profit: lợi nhuận

-corporate innovation = implementation of creative ideas in order to generate value,  usually through reduced process costs, increased income or both: thực thi những ý tưởng sáng tạo để tạo ra giá trị, luôn luôn tìm các phương pháp để giảm giá thành sản xuất hoặc tăng lợi nhuận từ sản phẩm hoặc thực hiện đồng thời cả hai cách thức này