Home Uncategorized Quy trình cải tiến

Quy trình cải tiến

1,299 views
0

Giải thích: muốn tiến hành cải tiến sản phẩm ta cần: tìm hiểu khách hang, kế đến tìm cách hoàn thành công việc và tìm cái khách hàng cần hoặc tìm những nhu cấu hiếm gặp, sau đó đánh giá quy mô cơ hội của thị trường rồi tiến hành phân tích các cạnh tranh có thể có để xây dựng chiến lược đổi mới và tìm các giải pháp cuối cùng đánh giá các giải pháp và lựa chọn giải pháp phù hợp.

Các từ trong hình:

-Define the customer: tìm hiểu khách hàng

-Define the job to be done: tìm cách hoàn thành công việc

-Uncover customer needs: tìm cái khách hàng cần

-Discover unmet needs: tìm những nhu cấu hiếm gặp

-Find segment of Opportunity:tìm kiếm cơ hội

-Size the market Opportunity:đánh giá quy mô cơ hội của thị trường

-Conduct competitive analysis:tiến hành phân tích các cạnh tranh có thể có

-Formulate the innovation strategy: xây dựng chiến lược đổi mới

-Formulate the pricing strategy:xây dựng chiền lược giá cả

-Define the solution:tìm các giải pháp

-Evaluate the solution:đánh giá các giải pháp

-Position the solution:lựa chọn giải pháp phù hợp