Home Uncategorized Quy trình sản xuất kem

Quy trình sản xuất kem

2,566 views
0

kem

Giải thích: Nguyên liệu được trộn trước khi nung nóng và đồng hóa, thành trùng. Sau đó chúng được làm lạnh và bảo quản trong kho để kết tinh và làm lạnh lần nữa trước khi đóng gói và phân phối.
Các bước thực hiện như sau:
1.Mixing of raw material:trộn nguyên liệu
2.Preheating:nung nóng
3.Homogenisation:đồng hóa
4.Pasteurisation:thanh trùng
5.Cooling:làm lạnh
6.Storage: bảo quản trong kho
7.Crystallisation:kết tinh
8.Cooling:làm lạnh
9.Quick freezing:làm đông nhanh
10.Packaging:đóng gói
11.Storage:bảo quản trong kho