Home Xây dựng Tiếng Anh xây dựng Q

Tiếng Anh xây dựng Q

1,815 views
0

Quaking concrete…………………………… Bê tông dẻo

Quaking concrete…………………………… Bê tông dẻo

Quality concrete……………………………. Bê tông chất lượng cao

Quality concrete……………………………. Bê tông chất lượng cao

Quality controls……………………………… Kiểm tra chất lượng

Quality controls……………………………… Kiểm tra chất lượng

Quality of materials………………………… Chất lượng vật liệu

Quantity surveys……………………………. Dự toán khối lượng

Quantity surveys …………………………… Lập dự toán khối lựong

Quartzite……………………………………… Thạch anh

Quasi-permanent combinaison………… Tổ hợp thường xuyên

Quiescent load………………………………. Tải trọng tĩnh

Quotation requests………………………… Yêu cầu hiến giá

Quotation requests/ change orders…… Yêu cầu hiến giá/lệnh thay đ