Home Xây dựng Tiếng Anh xây dựng T

Tiếng Anh xây dựng T

3,064 views
0

T- beam……………………………………….. Dầm chữ T

T- girder……………………………………….. Dầm chữ T

T section………………………………………. Mặt cắt chữ T

Tail load……………………………………….. Tải trọng lên đuôi máy bay

Tamped concrete…………………………… Bê tông đầm

Tamped concrete…………………………… Bê tông đầm

Tamper………………………………………… Đầm chày

Tamping………………………………………. Đầm Bê tông chặt

Tamping………………………………………. Đầm Bê tông chặt

Tangetial load……………………………….. Tải trọng tiếp tuyến

Tank……………………………………………. Thùng

Tar concrete…………………………………. Bê tông nhựa đường

Tar concrete…………………………………. Bê tông nhựa đường

Task lighting………………………………….. Chiếu sáng tương đối

T-beam, T-girder……………………………. Dầm T

Technical solution………………………….. Giải pháp kĩ thuật

Technology transfer……………………….. Chuyển giao công nghệ

telephone specialties……………………… sản phẩm điện thoại đặc biệt

Teller…………………………………………… Máy thông báo

Teller and services equipment………….. Thiết bị thông báo và phục vụ

Temperature change……………………… Thay đổi nhiệt độ

Temperature effect……………………….. Anh hưởng của nhiệt độ

Temperature Reinforcement…………… Cốt thép chịu ứng suất do nhiệt

Temperture Crack………………………….. Vết nứt do nhiệt

Template……………………………………… Đệm

Temporary bridge………………………….. Cầu tạm thời

Temporary construction………………….. Công trình phụ tạm để thi công

Temporary instruction…………………….. Chỉ dẫn tạm thời

Temporary non-grouted cable………….. Cáp tạm không ép vữa

Temporary stress…………………………… Ứng suất tức thời

Tenant related services…………………… Dịch vụ liên quan đến người thuê mướn

Tender documents………………………… Tập điều kiện đấu thầu

Tendon………………………………………… Cốt thép dự ứng lực

Tendon path cracking……………………… Vết nứt dọc theo đường cáp

Tendon profile………………………………. Sơ đồ trục cáp dự ứng lực

Tensile load………………………………….. Tải trọng kéo đứt

Tensile strength…………………………….. Cường độ cáp chịu kéo

Tensile strength at 28 days age…………. Cường độ chịu kéo của Bê tông ở 28 ngày

Tensile strength at days age…………….. Cường độ chịu kéo của bê tông ở ngày

Tensile stress………………………………… Ứng suất kéo

Tensile test machine………………………. Máy kéo thử

Tension Reinforcement…………………… Cốt thép chịu kéo

Tension reinforcement…………………… Cốt thép chịu kéo

Tension zone in concrete………………… Khụ vực chịu kéo của Bê tông

Tension zone in concrete………………… Khụ vực chịu kéo của Bê tông

Tensioning (tensioning operation)…….. Công tác căng cốt thép

Tensioning (tensioning operation)…….. Công tác căng cốt thép

Terminating load……………………………. Tải trọng đặt ở đầu mút

Terracces……………………………………… Sân

Terrazzo………………………………………. Lát sàn đá

Terrazzo………………………………………. Lát sàn đá

Test…………………………………………….. Thí nghiệm

Test cube, cube…………………………….. Mẫu thử khối vuông Bê tông

Test cube, cube…………………………….. Mẫu thử khối vuông Bê tông

Test curve (strain-stress)…………………. Đường cong thực nghiệm

Test data……………………………………… Số liệu thí nghiệm

Test example………………………………… Mẫu thử kiểm tra

Test example during execution………… Mẫu thử kiểm tra trong suốt quá trình thực hiện

Test in place, In-situ test…………………. Thí nghiệm tại chỗ

Test load………………………………………. Tải trọng thử

Test load………………………………………. Tải trọng thử

Test loading on bridge…………………….. Đặt tải thử lên cầu

Test methode……………………………….. Phương pháp thử

Test pile……………………………………….. Cọc thử

Test train……………………………………… Đoàn tầu thử tải

Testing………………………………………… Thử nghiệm

Testing and inspection administration… Quản lý thử nghiệm và giám sát

Testing and inspection administration… Quản lý thử nghiệm và giám sát

Testing device, Testing instrument……. Dụng cụ đo, máy đo

Testing to failure……………………………. Thử nghiệm đến lúc phá hoại

Testing, adjusting, and balancing………. Thử nghiệm, điều chỉnh và cân đối

Tetron bearing………………………………. Gối Têtron

The 10% exceedance design water level Mức nước thiết kế vượt quá 10%

The 100-year design flood discharge….. Lưu lượng lũ thiết kế 100 năm

The most sollicited section………………. Mặt cắt chịu lực bất lợi nhất

The most unfavorable…………………….. Bất lợi nhất

The rise – span ratio……………………….. Tỉ số đường tên/nhịp của vòm

Theater and stage equipment………….. thiết bị nhà hát và sân khấu

Theodolite……………………………………. Máy trắc đạc