Home Xây dựng Tiếng Anh xây dựng Y & Z

Tiếng Anh xây dựng Y & Z

3,567 views
0

Yard-type………………………………………….Còn ở trong bãi
Yeild point stress of prestressing steel …….Ứng suất đàn hồi của cốt thép
Yeild point stress of prestressing steel …….Ứng suất đàn hồi của cốt thép
Yield point ………………………………………..Giới hạn chảy
Yield strength …………………………………….Cường độ chảy dẻo
Yield strength of rein forcement in compression Cường độ chảy dẻo của thép khi nén
Yield strength of rein forcement in compression Cường độ chảy dẻo của thép khi nén
Yield strength of reinforcement in tension ….Cường độ chảy dẻo của thép khi kéo
Yield strength of reinforcement in tension ….Cường độ chảy dẻo của thép khi kéo
Young modulus of concrete (modun young) Module biến dạng dọc tức thời của Bê tông
Young’s modulus ………………………………..Module đàn hồi

Z- beam :……………………………………… Dầm chữ Z
Zero resultant …………………………………Hợp lực bẳng không
Zero-slump concrete…………………………Bê tông có độ sụt bằng không
Zinc ……………………………………………..Kẽm
Zinc covering ………………………………….Lớp mạ kẽm
Zoning ………………………………………….Khoanh vùng
Zoning processing …………………………..Quá trình khoanh vùng
Zoning processing assistance…………….Trợ lý tiến trình khoanh vùng
Zonolite concrete …………………………….Bê tông zô nô lít, bê tông không thấm nước
Zonolite concrete……………………………..Bê tông zô nô lít, bê tông không thấm nước