Home Cơ Khí Sự gia công Ren-thread machine

Sự gia công Ren-thread machine

1,957 views
0
THREAD MACHIINE – SỰ GIA CÔNG REN
–      Thread cutting: sự cắt ren
–      Single-point threading: dao tiện ren
–      Thread-cutting die: khuôn bàn cắt ren
–      Thread-cutting head: đầu cắt ren
–      Thread-cutting die head: đầu khuôn cắt ren
–      Circular chaser: dao lược ren vòng
–      Tangent chaser: dao lược ren tiếp tuyến
–      Radial chaser: dao lược ren tròn
–      Thread-milling cutter: dao phay ren
–      Singer-thread milling cutter: dao phay ren đơn
–      Multiple-thread milling cutter: dao phau nhiều ren
–      Planetary thread milling: sự phay ren hành tinh
–      Planetary thread –milling head: đầu phay ren hành tinh
–      Tap: mũi cắt ren taro
–      Hand tap: taro tay
–      Machine tap: taro trên máy
–      Nut tap: taro đai ốc
–      Collapsible tap: taro xếp mở
–      Thread rolling: sự cán ren
–      Flat thread-rolling die: khuôn cán ren phẳng
–      Cylindrical thread rolling die: khuôn cán ren trụ
–      Thread griding: sự mài ren
–      Single-rib griding wheel: bánh mài đơn
–      Multi-rib griding wheel: bánh mài nhiều ren
–      Thread-griding machine: máy mài ren
–      Relieving cam: cam đỡ
–      Lead compensator: bộ chính bù hướng