Home Uncategorized Cơ cấu phân phối khí

Cơ cấu phân phối khí

2,333 views
0

Co-cau-phan-phoi-khi

9 : Cần đẩy sú páp (cò mổ)

10 : Thanh đẩy, cần đẩy,đũa đẩy

11 :  Con đội

10 : Cam

13 : Vấu cam

14 : pittông

15 : Cửu hút

16 : sú páp

3 : Lò xo