Home Uncategorized Conformed negative process: quy trình âm bản

Conformed negative process: quy trình âm bản

1,169 views
0

âm

Giải thích: cuộn phim được cắt thành từ mãnh nỏ sau đó ghép lại với nhau và ghép âm thành rồi số hóa âm bản.

Các từ trong hình:

-Camera rolls: cuộn phim

-Cut scenes from camera rolls: cắt cảnh từ cuộn phim

-Splice scenes into conformed negative:ghép các cảnh phim với từng đoạn âm thanh phù hợp

-Digitize conformed negative: số hóa âm bản