Home Uncategorized Học tiếng anh ô tô bơm nhớt loại roto

Học tiếng anh ô tô bơm nhớt loại roto

1,149 views
0

1,6 : Vỏ

2 : Roto ngoài

3,9 : Đệm

4:  Vít

5 : Lông đèn

7 : Roto trong

8 : Ống lót

10 : Trục điều khi

mang- nhot

1 :Nút xả, nút tháo

2 : Đệm lót

3 : Cat- te chứa dầu

4: Đệm lót cat-te