Home Uncategorized Tiếng Anh lọc hóa dầu

Tiếng Anh lọc hóa dầu

8,061 views
0

130513_KT_locdauabsorption / әb’s :p∫n/ : hấp thụ

additive / ‘æditiv/ : chất phụ gia

alteration / , :ltә’rei∫n/ : sự biến đổi

ambient / ‘æmbiәnt/ : môi trường xung quanh

appreciable / ә’pri:∫әbl/ : đáng kể

asphalt / ‘æsfælt/ : nhựa đường

assay / ә’sei/ : sự phân tích, thí nghiệm

BARREL  /’bærәl/= 159 liters

benzene / ‘benzi:n/ : C6H6

blend / blend/ : hỗn hợp

BOILING RANGE   The range of temperature (usually at atmospheric
pressure) at which the boiling (or distillation) of a hydrocarbon liquid
commences, proceeds, and finishes.

boiling point : điểm sôi

by-products  : sản phẩm phụ

charcoal / ‘t∫ :koul/ : than, chì than

characteristics   / ,kæriktә’ristik/  : đặc tính

chemistry  / ‘kemistri/  : hóa học

coke / kouk/ : cốc

comparable / ‘k mpәrәbl/ : có thể so sánh được

comprehensive / ,k mpri’hensiv/ : toàn diện

condensation /,k nden’sei∫n/ : sự ngưng tụ

consistency / kәn’sistәnsi/ : tính cứng rắn

conversion / kәn’vә:∫n/ : sự chuyển hóa

crude  /cru:d/ : dầu thô : A natural mixture of hydrocarbons that usually includes small quantities of sulfur, nitrogen and oxygen derivatives as well as trace metals.

decomposition / ,di:k mpә’zi∫n/ : sự phân huỷ

desalt / di:’s :lt/ : Khử muối

diameter / dai’æmitә/ : đường kính

distillation / ,disti’lei∫n/ : chưng cất

 distill / dis’til/ : chưng cất

drain / drein/ : rút, tháo

drill /dril/ : khoan

electrode / i’lektroud/ : điện cực

extraction / iks’træk∫n/ : sự chiết tách

evaporation / i,væpә’rei∫n/ : sự bay hơi

FLASH POINT   Lowest temperature at which a petroleum product will give off

sufficient vapor so that the vapor-air mixture above the surface of the liquid will
propagate a flame away from the source of ignition.

flash point / ‘flæ∫p int/ : điểm chớp cháy

fiber / ‘faibә/ : sợi

feedstock  / [‘fi:dst k/ : nguyên liệu

fraction / ‘fræk∫n/ : phân số, phân đoạn

freeze point / ‘fri:ziηp int/ : điểm đóng băng

GALLON   = 3,78 liters (in USA) = 4,54 liters (UK)

gravity / ‘græviti/ : trọng lực

hydrocarbons  / ,haidrou’k :bәn/ : hydro carbon

heater  / ‘hi:tә/ : lò = furnace  /’fә:nis/

include / in’klu:d/ : bao gồm, gồm có

involve  / in’v lv/ : gồm

in order of  : theo

inert / i’nә:t/ : trơ

kerosene /’kerәsi:n/ : Kerosen

light → middle → heavy : Nhẹ → Trung bình → Nặng

Lubricating-oil : dầu bôi trơn, dầu nhờn

maintain / mein’tein/ : duy trì

major  / ‘meidʒә/ : chính, chủ yếu

minor / ‘mainә/ : phụ, thứ yếu

mixture  / ‘mikst∫ә/ : hỗn hợp

molecule / ‘m likju:l/ : phân tử

OPEC : Organization of Petroleum Exporting Countries

OCTANE NUMBER

A value used to indicate the resistance of a motor fuel

to knock (a number indicating the relative antiknock characteristics of
gasoline). Octane numbers are based on a scale on which isooctane is 100
(minimal knock) and heptane is 0 (bad knock).
Example: A gasoline with an octane number of 92 has the same knock as a
mixture of 92% isooctane and 8% heptane .
overflow pipe / ‘ouvәflou/ : ống (vách) chảy chuyền

packing / ‘pækiη/ : sự đệm kín

pad / pæd/ : đệm

petroleum  /pә’trouliәm/ : dầu mỏ, dầu thô

phase / feiz/ : pha, giai đoạn

pour points / p :p int/ : điểm chảy

precipitation / pri,sipi’tei∫n/ : sự lắng, kết tủa

predominant / pri’d minәnt/ : chiếm ưu thế hơn

preheat / [,pri:’hi:t/ : đun nóng trước

pressure / ‘pre∫ә(r)/ : áp suất

proportion / prә’p :∫n/ : tỉ lệ

process  / ‘prouses/ : xử lý, chế biến

processing  / ‘prousesiη/ : sự xử lý, chế biến

product  / ‘pr dәkt/ : sản phẩm

purity / ‘pjuәrәti/ : độ tinh khiết

random / ‘rændәm/ : ngẫu nhiên, tuỳ tiện

recover  / ri:’k vә/ : thu hồi

refine / [ri’fain/ : lọc

residuum / ri’zidjuәm/ : cặn = residue / ‘rezidju:/

refinery / ri’fainәri/ : nhà máy lọc dầu

rubber / ‘r bә/ : cao su

separation /,sepә’rei∫n/ : sự phân cắt, phân chia

smoke point / smoukp int/ : điểm khói

solvent / ‘s lvәnt/ : dung môi

specific gravity : tỉ trọng

storage / ‘st :ridʒ/ : sự tồn chứa

stock / st k/ : kho dự trữ, gốc

surplus / ‘sә:plәs/ : số dư, thừa

sweetening / ‘swi:tniη/ : sự mềm hóa

technical  / ‘teknikl/ : kỹ thuật

tend to  / tend/ : nhằm tới, hướng tới

thermal / ‘θә:ml/ : thuộc về nhiệt, nhiệt

tray / trei/ : đĩa

treatment / ‘tri:tmәnt/ : sự xử lý

toluene / ‘t lju:in/ : C7H8

unification / ,ju:nifi’kei∫n/ : sự hợp nhất

undesirable / , ndi’zaiәrәbl/ : không mong muốn

useful / ‘ju:sfl/ : có ích ≠ harmful

vacuum / ‘vækjuәm/ : chân không

velocity / vi’l sәti/ : vận tốc

volatility  / ,v lә’tilәti/ : độ bay hơi

xylene / ‘zaili:n/  : C8H10

yield / ji:ld/ : năng suất