Home Cộng tác Quy trình thực hiện mô phỏng và mô hình hóa

Quy trình thực hiện mô phỏng và mô hình hóa

2,820 views
0

Các từ trong hình:

-Concept: ý tưởng

-R&D: product and process development: nghiên cứu và phát triển

-Conceptual process design: khái niệm quá trình thiết kế

-Process flowsheeting and steady-state simulation:Quá trình mô phỏng trạng thái ổn định

-Design: thiết kế

-Detailed design of complex units: thiết kế chi tiết bộ phận phức tạp

-Detailed process and equipment design and optimisation:quy trình thiết kế chi tiết thiết bị  tối ưu

-Stimultaneous optimal design of equipment and control: đồng thời thiết kế chi tiết thiết bị tối ưu và kiểm soát

-Operation: vận hành

-Design of optimal operating procedures: thiết kế các quy trình vận hành tối ưu

-Troubleshooting using detailed predictive models:Xử lý sự cố sử dụng mô hình dự báo chi tiết

-Online model based automation application:Mô hình trực tuyến ứng dụng tự động hóa

-Performance monitoring, MPC,RTO, decision support: giám sát hoạt động,(MPC:Model-based Predictive Control)kiểm soát dự đoán dựa trên mô hình, RTO, hỗ trợ quyết định

         
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí - 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%