Home Sinh Hóa CHU TRÌNH CÁC-BON

CHU TRÌNH CÁC-BON

3,374 views
0
carbon-cycle
Chu trình Các-bon

Giải thích: Sự hô hấp của động thực vật, sự đốt cháy nhiên liệu trong công nghiệp cũng như sự phân giải chất thải và thức ăn thừa đã sản sinh ra khí các-bon. Khí cac-bon này cung cấp cho động thực vật trên cạn và dưới nước.

Các từ trong hình:

  • Respiration and fuel consumption: Sự hô hấp của động thực vật và sự đốt cháy nhiên liệu trong công nghiệp
  • Waste and remains: Chất thải và thức ăn thừa
  • Carbon dioxide returned to the atmosphere: Khí các-bon được sản sinh ra.
  • Terrestrial and aquatic plants and animals: Động thực vật trên cạn và dưới nước
  • Primary consumers: Tiêu thụ cấp độ 1
  • Secondary consumers: Tiêu thụ cấp độ 2
  • Tertiary consumers: Tiêu thụ cấp độ 3