Home Sinh Hóa Quy trình sản xuất polypropylene (PP)

Quy trình sản xuất polypropylene (PP)

3,566 views
0

Mô tả quy trình:

Khí Prophan được đưa vào bình phản ứng PDH, nơi mà xảy ra quá trình phản ứng tách hydro dưới tác dung của emzym pruvate tao sản phẩm Propylen. Sản phẩm propylene này sau đó được chứa trong bình hoặc trực tiếp đi đến quá trình tổng hợp. Trước khi vào quá trình tổng hợp, khí propylene có thể được cấp trực tiếp từ bình PDH, bình chứa hoặc nguồn cấp thứ 3 được trộn đêu. Khí này đi vào quá trình tổng hợp Polypropylen, nơi mà áp dụng công nghệ spheripol. Phần propylene không tham gia phản ứng sẽ được đưa trở lại bình phản ứng PDH,sản phẩm thu đươc là polyopropylen.

Dịch từ trong hình:

– Propane/ Propylene: Chất hóa học

– PDH: quá trình tách hydro dưới tác dung của emzym pruvate.

– Propylene storage tank: Bình dự trữ propylene

– Off – gas recycling: Tuần hoàn khí thải.

– Propylene – from 3rd party suppliers: Nguồn cung cấp propylene – lần thứ 3.

– Line 1,2 Spheripol: quá trình spheripol

– Line 3 Spherizone:quá trình spheripol

– PP Production: Sản xuất polypropylenen.