Home Sinh Hóa Quy trình xử lý nước thải bằng màng phản ứng sinh học

Quy trình xử lý nước thải bằng màng phản ứng sinh học

2,711 views
0

Quy trình

Quá trình xử lý nước thải bang phương pháp màng sinh học có thể được chia làm 2 phần với nhiều công đoạn nhỏ khác nhau.

Phần 1: xử lý chất vô cơ. Nước thải từ bể chứa ( đã được khấy trộn và cân bằng) sẽ được dẫn qua bể chứa sơ cấp và bể lọc sơ bộ để tách chất rắn tự do và các hạt to. Trong khi phần nước được đưa sang quá trình xử lý tiếp theo, phần chất rắn lọc được sẽ được chuyển qua bình chứa và thải loại.

Phần 2: Xử lý chất tan. Nước sau khi được lọc sơ bộ sẽ được lần lượt đi qua bình loại photpho sinh học và tiền xử lý nito trước khi được dẫn sang quá trình xử lý bằng màng sinh học trong môi trương yếm khí. Tại quá trình tiền xử lý nito, FeCl3 được trộn vào cùng hỗn hợp. Trong quá trình xử lý bằng màng sinh học, không khí sẽ được cung cấp vào bình , sau đó phần bùn sẽ được lọc ra và nó có thể được đưa vào quá trình trước đó hoặc thải loại.

Cuối cùng, nước sạch được tách ra từ bình phản ứng sinh học sẽ được chứa trong bình và xả thải.

Từ:

–          Influent from house pumps: Đưa từ nhà

–          Mixing and equalizing tank: Bình khuấy và cân bằng

–          Preliminary settler: Bình chứa sơ cấp

–          Sludge storage tank: Bình chứa bùn

–          Sludge disposal: Loại bùn

–          Preliminary filtration: Lọc sơ bộ

–          Biological removal of phosphorous: Loại photpho sinh học

–          Pre- denitrification: Tiền khử nito

–          Membrane bioreactor: Màng phản ứng sinh học

–          Storage tank: Bình chứa

–          Discharge of effluent: Xả thải