Home Sinh Hóa Xử lý bùn từ nước thải thành phân bón

Xử lý bùn từ nước thải thành phân bón

2,425 views
0

Quá trình sản xuất phân bón từ chất thải đi qua 4 giai đoạn chính với các vai trò khác nhau.

Đầu tiên: bùn đã được xử lý sơ cấp và thứ cấp sẽ được đưa tới bình nén giai đoạn đầu để làm giảm thể tích. Trong suốt quá trình, bình được khuấy trộn mạnh. Sau đó, sản phẩm sẽ được đưa sang bình tiếp xử lý mầm bệnh. Tại đây, với sự hỗ trợ của nguồn nhiệt,  bùn sẽ được tiệt trùng ở khoảng 700C, trước khi bị làm lạnh. Giai đoạn tiếp theo đó là bước xử lý yếm khí, nơi mà bùn được xử lý tại 350C, thoát các khí dễ cháy và sản phẩm sẽ bớt mùi cũng như giảm chất rắn. Sau đó, sản phẩm này sẽ được cao hơn và làm lạnh, trước khi chuyển đến vùng nông nghiệp bằng xe tải.

Trong việc sản xuất này, ở các giai đoạn nén, phần lỏng trên bề mặt sẽ được thu hồi để xử lý.

Từ vựng:

– Raw primary and secondary sludge: Bùn thô đã xử lý sơ bộ và thứ cấp

– Initial consolidation to reduce volume: Nén giai đoạn đầu giảm thể tích

– Pasteurisation to destroy pathogens: Tiệt trùng để triệt tiêu mầm bệnh

– Anaerobic disgestion to improve odour and reduce solids: Phân hủy hiếm khí để cải thiện mùi và giảm chất rắn

– Further consolidation and cooling : Nén cao hơn và làm lạnh

– Tanker to farmland for sub-soil injection : Chuyển đến vùng nông nghiệp để thêm vào đất

– return top liquor for treatment: phần lỏng phía trên được trở lại để xử lý.