Home Vật liệu QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHỰA ĐƯỜNG CAO SU

QUY TRÌNH SẢN XUẤT NHỰA ĐƯỜNG CAO SU

3,011 views
0
14_2_rubber_bitumen_production_plant_2
Quy trình sản xuất nhựa đường cao su

Giải thích: Nhựa đường được trữ trong thùng chứa ở 170oC. Sau đó nhựa đường qua thùng nóng nhanh, rồi tới thùng hỗn hợp cùng với các miếng cao su ở tốc độ trộn cao. Sau đó nhựa đường qua bình phản ứng. Cuối cùng ta có hỗn hợp nhựa đường cao su.

Các từ trong hình:

  1. Asphalt storage tank: Thùng chứa nhựa đường
  2. Quick heat tank: Thùng nóng nhanh
  3. Heat transfer: Sự truyền nhiệt
  4. Mixing tank: Thùng hỗn hợp
  5. High speed stirring: Trộn tốc độ cao
  6. Reator (Mixing and heat preservation): Bình phản ứng (Trộn lẫn và duy trì hơi nóng)
  7. Rubber asphalt storage tank: Bình chứa nhựa đường cao su
  8. Crumb weighing device: Thiết bị cân