Home Xây dựng Thuật ngữ về dự án nước sạch

Thuật ngữ về dự án nước sạch

3,946 views
0

1 Compactor truck Xe cuốn ép rác
2 Interceptor sewer cống bao
3 Suspended solids Các chất huyền phù
4 Composting plant trạm sản xuất phân vi sinh
5 Kerb inlet cống hàm ếch (hố thu, ga thu)
6 industrial effluents Nước thải công nghiệp đã qua xử lý
7 Intercepted wastewater Nước thải bị chặn
8 dilution sự làm loãng, sự pha loãng
9 Receiving water quality Chất lượng của nguồn nước tiếp nhận
10 Septic tank bể tự hoại
11 Environmentally Responsible Procurement Plan Lồng ghép các yêu cầu về môi trường trong kế hoạch đấu thầu mua sắm
12 Lock gates
13 Grit chambersBể lắng
14 primary screening Xử lý sơ bộ
15 manhole Hố thăm, ga thăm, giếng thăm
16 Geological Survey Division of Viet Nam
17 intercepted wastewater Nước thải bị chặn
18 silt-stones
19 Concrete slump Độ sụt bê tông
20 Amenity
21 intake structure
22 surface water runoff
23 railway rock cuttings
24 cliff faces
25 baseline information
26 sheet pile river wall
27Abstraction (groundwater abstraction) Khai thác (khai thác nước ngầm)
29 Rotary drilling and vibratory rotary coring techniques kỹ thuật khoan xoay và khoan xoay đập kết hợp
30 intake structure Công trình thu nước
31 chambers Giếng thu
32 Outlet structure Công trình xả
33 combined sewer overflows Giếng tách nước thải
34 River crossing siphons ống vượt sông
35 Inlet structure Công trình đầu vào
36 Screen structure Song chắn rác
37 Digestion facilities Hệ thống bể lọc
38 combined sewer Hệ thống thoát nước chung
39 outlet structures Miệng xả
40 pump chambers Giếng bơm
41 valve chambers Hố van
42 washout air valve chambers Hố van xả khí
43 Head Cột áp của máy bơm
44 Profile grade line Cao độ đường đỏ
45 compactor trucks Xe cuốn ép rác
46 Tracked Loader Máy chất tải bánh xích
47 breakout force Lực phá
48 Backhoe Excavator Máy đào gầu nghịch
49 Backhoe Excavator/ Loader Máy đào xúc liên hợp
50 All-Purpose Excavator Máy đào đa năng
51 liquidated damages provisions
52 Jetting Truck Xe thông tắc ống
53 Drain Vacuum Truck Xe hút bùn cống
54 Road cutter Máy cắt đường
55 Emptying – Tipping / Hydraulically operated tailgate cửa hậu bồn hoạt động bằng thủy lực/ đổ bùn
56 Controls – By levers + handles at rear of truck
Điều khiển – Bằng cần điều khiển + tay gạt đặt tại cuối xe
57 Bidder no.3 offers trucks with waste containers of straight sides and braced with steel sections. Specification calls for double-curved smooth welded steel sheet Diversion canal
58 Ready- mix concrete Bê tông thương phẩm
59 local shopping Mua sắm trong nước (nộp báo giá rồi chọn)
60 loading hopper Thùng cuốn rác
61 handling waste containers
62 sewage reservoir Thùng đựng nước thải (trong xe cuốn ép rác)
63 Street Washing Tanker Xe rửa đường
64 Dual-purpose Excavator Máy đào xúc liên hợp
65 Capital project Dự án xây dựng cơ bản
66 Flowmeter Lưu tốc kế